ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม
การศึกษาแบบเรียนรวม
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
   ทดสอบก่อนเรียน
   วิวัฒนาการการจัดการศึกษา ฯ
   ปรัชญา
   กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาฯ
   ทดสอบหลังเรียน
 
Best View : Internet Explorer
Display : 800 x 600 Pixels
 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม
คำชี้แจง : โปรดคลิกเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
 

1. การศึกษาแบบเรียนรวม "มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือ ?
    Special Ed
    Integrated Ed
    Mainstreaming
    Inclusive Education
2. อัตราจ้างงานของสถานประกอบการที่ถูกจ้าง 200 คน จะต้องรับคนพิการ เข้าทำงานได้แก่คน ?
    1 คน
    2 คน
    3 คน
    4 คน

3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของ "การเรียนรวม"?
    ชั้นเรียนปกติเต็มวัน
    ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ
    ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ
    ชั้นเรียนปกติครึ่งวัน
4. "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ" จัดตั้งขึ้นในมาตราของกฎหมายใด ?
    มาตรา 15
    มาตรา 16
    มาตรา 17
    มาตรา 18
5. นางสาวเจนีวีฟ คอลฟิลด์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอะไร?
    โรงเรียนเซนต์คาเบียน
    โรงเรียนเศรษฐเสถียร
    โรงเรียนราชานุกูล
    โรงเรียนสอนคนตาบอด
6.โรงเรียนเศรษฐเสถียร จัดสอนคนตาบอดช่วง พ.ศ. ใด ?
    พ.ศ. 2493
    พ.ศ. 2494
    พ.ศ. 2495
    พ.ศ. 2496
7. ศูนย์ทดลองสอนเด็กหูหนวกชั้นเด็กเล็ก จัดตั้งขึ้นที่ใด ?
    วิทยาลัยครูสวนดุสิต
    โรงเรียนวัดหนัง
    โรงเรียนราชานุกูล
    โรงเรียนประถมบางแค

8. ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ด้านใด ?
    ด้านสังคม
    ด้านร่างกาย
    ด้านอารมณ์
    ด้านสติปัญญา
9. "เด็กเลือกโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเลือกเด็ก" คือหลักการของการศึกษาแบบใด ?
    การศึกษาแบบเรียนร่วม
    การศึกษาปกติ
    การศึกษาพิเศษ
    การศึกษาแบบเรียนรวม
10. "ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร" ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด ?
    จังหวัดชุมพร
    จังหวัดอุดรธานี
    จังหวัด นนทบุรี
    จังหวัดนครราชสีมา