เทคนิคการสอนในชั้นเรียน
การศึกษาแบบเรียนรวม
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
   ทดสอบก่อนเรียน
   ความจำเป็นในการเลือกใช้
   เทคนิคการสอนในชั้นเรียน
   การวิเคราะห์งาน
   การเรียนโดยร่วมมือกัน
   การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน
   การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน
   แผนจัดการการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
   ทดสอบหลังเรียน
 
Best View : Internet Explorer
Display : 800 x 600 Pixels
 

ความจำเป็นในการเลือกใช้เทคนิคการสอน
 

      ความจำเป็นในการเลือกใช้เทคนิคการสอน
      การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ การสอนที่พบว่าหลังจากเด็กได้รับความรู้ หรือมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งไว้ ซึ่งครูอาจมีวิธีการมากมายที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ครูเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จ จึงใช้วิธีการเดียวกันนี้สำหรับสอนเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กเหล่านี้พัฒนาขึ้นเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพราะว่าเด็กมีพื้นฐานต่างกัน ความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน

เด็กอาจได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนไม่เต็มที่ ถ้าหากครูใช้วิธีการสอนเช่นนั้น ดังนั้นครูจึงต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม เพื่อสนองต่อเด็กกลุ่มที่มีความหลากหลายในห้องเรียนรวม

      แนวคิดในการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน ได้แก่
      1. การเรียนการสอนที่ดี ควรยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Center)
      2. เด็กมีความแตกต่างกัน
      3. เด็กมีความสามารถในการคิดและรับรู้ต่างกัน