| Category ห้องบริการ @ 2011/01/24 09:30 Posted by jakrawee
ICDL มาจากคำว่า The International Computer Driving License
   เป็นโปรแกรมการทดสอบวัดทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอลทุกวันนี้

ศูนย์ทดสอบ ICDL คืออะไร  

ใบรับรองผ่านการทดสอบของ ICDL ซึ่งได้รับการยอมรับ และเชื่อถือในระดับสากลว่ามีมาตรฐานในระดับสากล ยกตัวอย่างเช่น หากจะทดสอบภาษาอังกฤษ เราสอบ TOEFL, สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับสากลใช้ SAT และ GMAT เป็นต้น

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้รับการทดสอบความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ และไอที เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทางด้านไอที

ประโยชน์ของการผ่านการทดสอบ ICDL

•  สำหรับบุคคลทั่วไป
     - บุคคลทั่วไปสามารถใช้ใบรับรองการผ่านการทดสอบ ICDL เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงาน เพราะการมีใบรับรองการผ่านการทดสอบ ICDL จะช่วยให้นายจ้างมั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความชำนาญทางด้านไอทีตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


• สำหรับนายจ้าง
   - นายจ้างสามารถใช้การทดสอบ ICDL เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ และไอทีของทั้งพนักงานของบริษัท และรวมไปถึงพนักงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท

   - พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทางนายจ้างให้ทำการสอบ ICDL และผ่านการทดสอบ มักจะได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ความชำนาญทางด้านไอทีให้เพิ่มมากขึ้น

   -  พนักงานที่สอบผ่าน ICDL แล้ว มักจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้นไปด้วย อันเนื่องมาจากมีความรู้ความชำนาญในการใช้ไอทีเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น

   - ICDL ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุน และแก้ปัญหาของไอทีอีกด้วย เนื่องจากพนักงานที่สอบผ่าน ICDL แล้วจะมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาด้านไอทีด้ามากขึ้น

   - นายจ้างสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าได้คัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญในด้านไอทีมาร่วมงานด้วย โดยดูจากผลการสอบ ICDL

แบบวัดความรู้ ICDL ครอบคลุมอะไรบ้าง
หลักสูตรของ ICDL ถูกออกแบบมาให้เนื้อหาครอบคลุมหลักการพื้นฐานความรู้ของคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์ในโลกของการทำงาน และในสังคมโดยทั่วไปด้วย

แบบวัดความรู้ทั้ง 7 วิชาของ ICDL มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
         1.  หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic Concepts of IT)

         2.  การใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการกับไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ (Using the Computer and Managing Files)

         3.  โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)

         4.  โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets)

         5.  โปรแกรมฐานข้อมูล (Databases)

         6.  โปรแกรมการนำเสนอ (Presentations)

         7. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication (Internet & Email))


การสอบวัดความรู้
ผู้สอบจะสามารถทำการสอบวัดความรู้ได้ที่ศูนย์ ICDL เท่านั้น
การสอบวัดความรู้ที่ศูนย์ ICDL เป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาสอบประมาณ 45 นาที โดยผู้สอบสามารถที่จะดูผลการสอบได้ทันทีหลังจากทำข้อสอบเสร็จ
ผลการสอบของผู้สอบที่สามารถสอบผ่านการสอบของ ICDL จะถูกบันทึกลงในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Skills Card) โดยอัตโนมัติ
  

ใบรับรองผลการสอบ
เมื่อผู้สอบได้สอบผ่านข้อสอบทั้ง 7 วิชาแล้ว ทางศูนย์ ICDL จะทำการออกใบประกาศนียบัตรให้สองแบบ คือแบบออนไลน์ และแบบใบประกาศนียบัตรที่เป็นหนังสือรับรอง

กรณีศึกษา ประโยชน์ของ ICDL
ประโยชน์ที่หลากหลายของการใช้เกณฑ์มาตรฐานของ ICDL เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และไอทีของบุคลากร ได้รับการพิสูจน์ และยอมรับเป็นอย่างมาก โดยการทำกรณีศึกษาในหลายประเทศ อาทิเช่น


(1) ในปี ค.ศ. 2003 ได้มีกรณีศึกษาในหัวเรื่องความเสียหายจากการละเลย (Cost of Ignorance) ซึ่งสนับสนุนโดย AICA (Associazione Italiana per Informatica ed il Calcola Automatico) ของประเทศอิตาลี โดยวัดประสิทธิภาพในการทำงาน และการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจของพนักงานที่ผ่านการทดสอบของ ICDL โดยกรณีศึกษานี้ ได้ผลสรุปว่าผู้ที่สอบผ่าน ICDL ใช้เวลาทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ลดลงประมาณ 10 % และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ยังเพิ่มขึ้นถึง 47 % ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้าที่จะสอบผ่าน ICDL กรณีศึกษายังได้พบว่าการที่พนักงานผ่านการทดสอบ ICDL มีผลให้บริษัทประหยัดเงินในการลงทุนโดยรวมถึง 2,911 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี


(2)  ในปี ค.ศ. 2001 บริษัท Cap Gemini Ernst & Young ซี่งอยู่ในประเทศนอร์เว ได้ทำการศึกษาเรื่องการใช้เวลาในการทำงานของพนักงานสำนักงาน และพบว่าพนักงานสำนักงานแต่ละคนใช้เวลาโดยเฉลี่ยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมงในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งปัญหาประมาณ 2 ใน 3 ที่พนักงานเหล่านี้พบจะเป็นปัญหาที่พบในหลักสูตรของ ICDL Manchester Health Authority ที่ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มโปรแกรม ICDL ในปี ค.ศ. 2001 และได้ทำการประเมินผลการฝึกอบรม โดย Norway Cap Gemini พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสอบผ่านแบบวัดความรู้ของ ICDL มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 8 % และผลตอบแทนในการลงทุนกับการฝึกอบรมนี้มีมากถึง 162% และพนักงานเหล่านี้ยังมีความมั่นใจในการใช้โปรแกรมชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่มากถึงมากที่สุด ยิ่งไปกว่าขวัญกำลังใจในการทำงานก็เพิ่มขึ้นจาก 65% เป็น 83% รวมถึงการขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ลดลงจาก 44% ต่อสัปดาห์เหลือลดกว่า 10 %


(3) ในปี ค.ศ. 2003 บริษัท iTech Research ได้ทำงานวิจัยอิสระในเรื่องผลกระทบของ ICDL กับสังคมทั่วไป ที่ประเทศไอร์แลนด์ โดยผลวิจัยพบว่า ICDL ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องแรงงานด้านไอทีในประเทศไอร์แลนด์ โดยการฝึกอบรม ICDL ได้เพิ่มจำนวนของผู้มีความชำนาญในการใช้ไอที เป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาของอุตสาหกรรมทดสอบความรู้ความชำนาญด้านไอทีอย่างมีเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลในประเทศไอร์แลนด์

Comments (0)     1807 HIT
| Category ห้องบริการ @ 2010/07/21 14:06 Posted by jakrawee
http://www.youtube.com/watch?v=UWpYyh61SDM&feature=related
Comments (0)     1416 HIT
หน้า: 1/1 หน้าแรก 1 หน้าสุดท้าย [ ดูโหมด ปกติ | หัวข้ออย่างเดียว ]