| Category ห้องบริการ @ 2013/02/01 14:09 Posted by jakrawee
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท   สนับสนุน

กลุ่มตำแหน่ง  วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อตำแหน่ง                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป

           สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มือ อธิบายการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือและชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุง   แก้ไขแฟ้มข้อมูล   เขียนชุดคำสั่ง   ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  ทดสอบความ        
ถูกต้องของคำสั่ง  แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ
             ๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ
  ๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
          ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
             ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................  
ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความ สามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง โดยต้องริเริ่มพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถ   ความชำนาญงาน  และประสบการณ์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สูง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ศึกษา   ค้นคว้า    ทดลอง วิเคราะห์   สังเคราะห์  หรือวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำความเห็น สรุปรายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ
             ๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  และต้องดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  หรือ
  ๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
     ๔.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
          ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
             ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูง
  ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง

ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................  ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความ สามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับโดยต้องคิดริเริ่มยกเลิกหรือกำหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผลแผนงาน โครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  เช่น ริเริ่มการดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานคอมพิวเตอร์  ศึกษา  วิเคราะห์ สังเคราะห์  และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง                                    

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ๑.  ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับผู้ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
             ๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
           ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
           ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก
  ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมาก
              ๙.  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง  โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับและมีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................  
ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยต้องกำกับ ดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักหรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน ต้องพัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความต้องการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   เช่น   ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑.  ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  ๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
           ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
           ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
  ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมากเป็นพิเศษ
              ๙.  มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์    โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่สังกัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................
Comments (0)     14861 HIT
| Category สำนักงาน @ 2013/02/01 13:58 Posted by jakrawee
..
Comments (0)     1011 HIT
| Category งาน MIS @ 2013/01/10 15:22 Posted by pppanda
เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (0)     1289 HIT
| Category งาน MIS @ 2013/01/09 23:33 Posted by moonoi
เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

เปิดในหน้าต่างใหม่

นอกจากการพิมพ์เครื่องหมาย $ เข้าในสูตรเอง ยังสามารถใส่แบบอัตโนมัติด้วยปุ่ม F4 ได้อีกด้วย ดังรูป

เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (0)     1009 HIT
| Category งาน MIS @ 2012/11/06 18:01 Posted by wanMIS

ขั้นตอนการได้รับ username และ password ของพนักงานและอาจารย์ใหม่เปิดในหน้าต่างใหม่
เปิดในหน้าต่างใหม่
เปิดในหน้าต่างใหม่
Comments (0)     850 HIT
หน้า: 9/23 หน้าแรก หน้าก่อนหน้านี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย [ ดูโหมด ปกติ | หัวข้ออย่างเดียว ]