Note: service
| Category ห้องบริการ @ 2013/02/01 14:57 Posted by jakrawee
ตัวอย่าง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Comments (0)     4068 HIT
| Category ห้องบริการ @ 2013/02/01 14:09 Posted by jakrawee
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท   สนับสนุน

กลุ่มตำแหน่ง  วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อตำแหน่ง                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป

           สายงานนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มือ อธิบายการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือและชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุง   แก้ไขแฟ้มข้อมูล   เขียนชุดคำสั่ง   ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  ทดสอบความ        
ถูกต้องของคำสั่ง  แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ
             ๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ
  ๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
          ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
             ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................  
ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความ สามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง โดยต้องริเริ่มพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถ   ความชำนาญงาน  และประสบการณ์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สูง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ศึกษา   ค้นคว้า    ทดลอง วิเคราะห์   สังเคราะห์  หรือวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำความเห็น สรุปรายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ
             ๒.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  และต้องดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  หรือ
  ๓.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
     ๔.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
          ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
             ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูง
  ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง

ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................  ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความ สามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับโดยต้องคิดริเริ่มยกเลิกหรือกำหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผลแผนงาน โครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  เช่น ริเริ่มการดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานคอมพิวเตอร์  ศึกษา  วิเคราะห์ สังเคราะห์  และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง                                    

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ๑.  ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับผู้ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
             ๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
           ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
           ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมาก
  ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมาก
              ๙.  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง  โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับและมีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................  
ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
           ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  และมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยต้องกำกับ ดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักหรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน ต้องพัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความต้องการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   เช่น   ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑.  ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  ๒.  ผ่านการประเมินผลงานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
           ๑.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
           ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
             ๔.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
           ๖.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชำนาญงานในหน้าที่และมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
  ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมากเป็นพิเศษ
              ๙.  มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์    โดยมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่สังกัด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด
  ๑.   ............................................................................................................................
  ๒.  ............................................................................................................................
  ๓.  ............................................................................................................................
  ๔.  ............................................................................................................................
  ๕.  ............................................................................................................................
Comments (0)     14861 HIT
| Category ห้องบริการ @ 2011/01/25 09:21 Posted by jakrawee
CCNA

CCNA หรือ Cisco Certified Network Associate คือ การสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้าน Network กับบริษัท Cisco

  
รายละเอียดหลักสูตร

    เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบสาหรับผู้ที่ต้องการทางานในสายงานด้านระบบ Network โดยเน้นการ Config อุปกรณ์ router และ switch ของค่าย cisco เป็นหลัก รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ CCNA Certificate เพราะเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนาไปใช้และปฎิบัติงานได้จริง และยังเหมาะกับนักศึกษาด้านไอทีชั้นปี 3-4 หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่เพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการสัมภาษณ์งานหรือใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไว้ใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและมีผู้สนใจทางานในด้าน Network มากขึ้น ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้จะได้เปรียบ โดยเฉพาะถ้าสามารถสอบได้ใบ cert. CCNA จะมีโอกาสในการทางานมากกว่า นอกจากนี้ใบ cert. CCNA ยังมีส่วนในการเพิ่มอัตราเงินเดือนในหลายบริษัท และผู้รับการอบรมจะสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบ Network ที่เกิดขึ้นในองค์กรของท่านได้ด้วย
    

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

- นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

- ผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาด้าน Network อย่างจริงจัง

- ผู้ที่ต้องการจะก้าวไปเป็น Network System Administrator

- ผู้ที่สนใจจะสอบ Cert. CCNA

- ผู้ที่สนใจศึกษาในระดับ Advance ต่อไป เช่น Linux Server , Wireless , Security ,Voice

- ผู้ที่สนใจเปลี่ยนสายงานมาทางานด้าน Network
    

ความรู้ที่ต้องใช้ในการสอบ CCNA


1.Networking Concept
        1.OSI Model Layers
        2.TCP / IP
        3.Device Communication

2.LAN Design
        1.Ethernet
        2.Brideging and Switching
        3.Routing
        4.LAN Segment

3.Cisco Device
        1.Conecting Devices
        2.Command Line Interface
        3.System Startup
        4.Managing System Files
        5.Using Show Commands

4.Intial  Router Configuration
        1.Hostname Interface and Descriptions
        2.System Passwords
        3.Banners
        4.Interface

5.Switch Configuration
        1.Switch Basics
        2.Vitual LANs
        3.Trunking
        4.Spanning Tree
        5.Advanced Switching

6.Managing TCP/IP
        1.Subnetting
        2.Configuring IP
        3.Address Resolution
        4.Troubleshooting IP

7.Access Lists
        1.Access List Concept
        2.Configuring Access Lists
        3.Working with Wildcards Masks
        4.Design and Monitoring Access Lists

8.IP Routing
        1.Routing Concept
        2.Static Routes
        3.Configuring RIP
        4.Troubleshooting RIP
        5.Configuring RGIP
        6.Troubleshooting RGIP
        7.OSPF
        8.EIGRP
        9.Routing Protocol Comparison

9.Wide Area Networking
        1.WAN Concepts

10.PPP (Point-to-Point Protocal)
        1.PPP Concepts

11.Frame Relay
        1.Frame Relay Concepts
        2.Enabling Frame Relay
        3.Static Mapping
        4.Subinterfaces
        5.Troubleshooting Frame Relay

12.ISDN
        1.ISDN Concepts
        2.Configuring BRI interfaces
        3.Dial-on-Demand Routing (DDR)
        4.DDR Timers
        5.Complete ISDN Configuration
        6.Troubleshooting ISDN BRI

13.Wireless LAN
        1.Wireless LAN Concepts
Comments (11)     4092 HIT
| Category ห้องบริการ @ 2011/01/25 09:18 Posted by jakrawee
MCAS
Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) คืออะไร

     ไมโครซอฟท์ ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์มาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงาน  ดังนั้น การนำระบบปฏิบัติการ Microsoft Office 2007มาใช้งาน จึงเป็นโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการร่วมมือประสานงานกันอย่างยิ่งใหญ่จากทั่วทุกอาณาเขต

    ประกาศนียบัตรนี้มุ่งเน้นที่สถานที่ทำงานทั่วโลกที่มีความต้องการผู้มีทักษะ การใช้งาน Microsoft Office โดยมีการคาดหมายกันว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) ได้พัฒนามาเป็น Microsoft Certified Application Specialist และมีการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่คำนึง ถึงความต้องการทางธุรกิจด้วย คุณสามารถใช้ Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) มาช่วยตอบสนองความต้องการของธุรกิจ พัฒนาบุคลากร องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น การนำมาใช้เพื่อการอบรม การพัฒนาทักษะ และการคัดเลือกบุคลากร เป็นต้น
ดูข้อมูลเกี่ยวกับ MCAS : http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mbc.aspx

MCAS ครอบคลุมทักษะด้านใดบ้าง
-   Using Microsoft Office Word 2007   เป็นโปรแกรมสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง และใช้เอกสารร่วมกันได้ โดยการรวมชุดเครื่องมือการเขียนที่สมบูรณ์แบบเข้ากับinterfaceที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสามารถสร้างเนื้อหาที่มีรูปลักษณ์แบบ มืออาชีพได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยชุดเครื่องมือใหม่ คุณสามารถสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็วจากส่วนประกอบ และลักษณะต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
-   Using Microsoft Office Excel 2007   เป็น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถใช้สร้าง และจัดรูปแบบกระดาษคำนวณ รวมถึงวิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่าง ชาญฉลาด การแสดงข้อมูลที่หลากหลาย และมุมมอง PivotTable ทำให้สามารถสร้าง และใช้แผนภูมิที่มีรูปลักษณ์แบบมืออาชีพได้ง่ายขึ้น
-   Using Microsoft Office PowerPoint 2007   ทำ ให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานนำเสนอแบบ Dynamic ที่สร้างความประทับใจสูงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการรวม Work flow และวิธีการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ง่าย PowerPoint 2007 มี Interface สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการออกแบบใหม่ไปจนถึงความสามารถด้านกราฟิก และการจัดรูปแบบใหม่ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสร้างงานนำเสนอที่มีรูปลักษณ์สวยงาม

ลักษณะการสอบ
     การ ทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office 2007 เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริงกับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเป็นหลัก Hand On และด้วยการศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบให้ได้แบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมีความแม่นยำสูงที่จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

การเตรียมตัวสอบ
           - ศึกษาวัตถุประสงค์การสอบ
          - ฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
          - ควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
          - ควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

ประโยชน์ของ MCAS Certificate
ประโยชน์ของประกาศนียบัตรที่มีต่อผู้หางาน    
1. ทำให้เกิดความแตกต่างจากบุคคลอื่น
การสอบผ่านประกาศนียบัตรทำให้มั่นใจได้ว่าผู้หางานโดดเด่นกว่าผู้หางานคน อื่น ๆ ในตลาดแรงงาน
2. เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้หางาน และการทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น
3. ประกาศนียบัตรเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก
ผู้ที่สอบผ่าน MCAS จะได้รับการรับรองว่ามีทักษะในการใช้งานตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผู้หางานในประวัติย่อด้วย (resume)
4. ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ในการทำงานยุคปัจจุบันจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจขององค์กรดังนั้นองค์กรจึงต้องการผู้ที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
5. ความก้าวหน้าในอาชีพ
การมีประกาศนียบัตร  MCAS แสดงให้เห็นว่า ผู้หางานมีทักษะที่เด่นกว่าบุคคลอื่น พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอย่างแท้จริง ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วย

ประโยชน์ของประกาศนียบัตรที่มีต่อองค์กร

1. ประสิทธิผลของบุคลากร
ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงาน หากองค์กรใด ได้บุคลากรที่มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดีแล้ว บุคลากรย่อมสามารถเพิ่มประสิทธิผลให้กับตนเอง และต่อองค์กรด้วย

2. ประสิทธิภาพของการอบรม
หากองค์กรได้บุคลากรที่มีประกาศนียบัตร จะทำให้ประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์   และนำงบประมาณส่วนนี้ ไปใช้ในการฝึกอบรมทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพขึ้น

3. การจ้างงานง่ายขึ้น
เนื่องจาก MCAS ได้รับการยอมรับว่าเป็นประกาศนียบัตรที่มีมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่า บุคลากรที่มี Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) เป็นผู้มีทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ดี ช่วยให้กระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรได้รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

4. การประเมินมาตรฐาน
ลักษณะการสอบเป็นการปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ทำให้การประเมินมีมาตรฐาน

5. รักษาบุคลากรไว้
องค์กรสามารถวางแผนการสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ โดยการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความมั่นใจ และสร้างบรรยากาศให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อองค์กรในภายหน้าได้อีกด้วย


Comments (0)     1365 HIT
| Category ห้องบริการ @ 2011/01/25 09:14 Posted by jakrawee
ITPE คือ

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination)


     ปัจจุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงาน
มีไม่เพียงพอเรายังขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐาน และความรอบรู้ด้าน IT อีกมาก แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ไม่สามารถ
พัฒนาคนได้ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุค IT ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศที่ก้าวหน้าด้าน IT จึงได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวทันโลก และจัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ IT ขึ้น เพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรด้าน IT มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยสถาบันฝึกอบรมเนคเทคได้เล็งเห็น ความ สำคัญและความจำเป็นของการจัดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย โดย
ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เพื่อผลักดัน  ให้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ ภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการดำเนินการจัดสอบมาแล้ว 40 ปี เพื่อยกระดับบุคลากร
ด้านไอทีให้มีความพร้อมและความสามารถ  ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
•  เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
•  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานสนใจ และตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอที ซึ่งจะเป็นผลดีต่อหน่วยงาน
และโดยส่วนรวมของประเทศ  
•  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นบุคลากรสายไอทีให้ใฝ่หาความรู้และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง
•  เพื่อให้สถาบันการศึกษามีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
•  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้รับการรับรองอย่างมีมาตรฐาน
•  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ปรับ/เลื่อนตำแหน่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
Comments (0)     1463 HIT
หน้า: 1/3 หน้าแรก 1 2 3 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย [ ดูโหมด ปกติ | หัวข้ออย่างเดียว ]